Modell av et rhizom som viser tilnærmingen til masteroppgavens undersøkelser og analyser
Rhizomer, som filosofisk begrep, gir slipp på røttene og er et nettverk av relasjoner
Illustrasjon: Robin Olsen

Undergrunnstegneserier i skolen

Didaktikk og kritisk tenkning gjennom tegneseriemediet.

ROBIN A. OLSEN / MAI 2015

Denne oppgaven tar for seg tegneseriemediets posisjon i skoleverket, og undergrunnstegneseriens didaktiske potensial. I den senere tid har det blitt gjort flere grep for å styrke bruk av tegneserier i skolen, og den akademiske interessen for mediet har økt. I denne oppgave skal vi se på hvordan en rhizomatisk didaktikk kan utledes av undergrunnstegneserier, og hvordan sjangeren kan invitere til kritisk tenkning.

Mange barn slutter å tegne i en viss alder. I denne oppgaven skal jeg se på hvordan en rhizomatisk gjør-det-selv-holdning, som undergrunnstegneserien innehar, kan bidra til å motivere barn og unge til å uttrykke seg gjennom tegneseriemediet. Undergrunnssjangeren føyer seg ikke etter gitte restriksjoner og bryter med gamle konvensjoner. Som en del av den motkulturen den kommer fra, fremmer undergrunnstegneserien en holdning som viser at en ren og faglært tegnestil ikke er nødvendig for å uttrykke seg gjennom tegning. Denne oppgaven forsøker å vise hvordan en utledet didaktikk kan bidra til økt tegneglede, og bruk av tegneseriemediet. Denne didaktikken utleder jeg gjennom teorier rundt barns tegneutvikling og Scott McClouds modell over uttrykk i tegneserier.

Når det kommer til kritisk tenkning vil jeg benytte meg av heterotopier og rhizomer. Dette er begreper som representerer gjør-det-selv-holdningen til undergrunnssjangeren. Rhizomer er noe som kommer nedenfra og sprer seg i et nettverk av muligheter og mangfold. Motsatt finner vi tretenkningen og et hierarkisk tankesett. Rhizomene bryter med dette.

Heterotopiene er steder eller rom som snur hverdagen på hodet. Siden undergrunnstegneseriene er en heterotopi, sammenlignet med kommersielle tegneserier og massekonsumet, er dette en interessant innfallsvinkel for mine analyser.

Analysene tar for seg enkelte verk fra Norges fremste undergrunnstegner, Christopher Nielsen, og gudfaren Robert Crumb. Jeg vil lete etter rhizomatiske og heterotopiske trekk i disse seriene. Disse trekkene vil være til hjelp når jeg skal se på hvorvidt de enkelte verkene kan invitere til kritisk tenkning. Det er ønskelig å fremme undergrunnstegneserien som noe annet enn ren underholdning. Formålet med denne oppgaven er å vise at undergrunnstegneserier kan berike oss, og lære oss noe, i tillegg til å vise hvordan sjangeren kan egne seg som et uttrykksmedium for barn og unge.

Robin A. Olsen
Undergrunnstegneserier i skolen
Masteroppgave i formgivning, kunst og håndverk
Høgskolen i Oslo og Akershus 2012
91 sider
Last ned oppgaven (pdf)

Robin A. Olsen er frilanstegner, og arbeider særlig for Fredrikstad Blad. Han er utdannet allmennlærer med en mastergrad i formgiving, kunst og håndverk. Nettside: www.robin-olsen.com

Artikkelen er masteroppgavens sammendrag.